Политика за поверителност

Настоящата политика за защита на личните данни (‘‘Политика’’) описва как и защо обработваме личните данни, предоставени от Вас на нашия уебсайт с интернет адрес www.kutiqta.online (“Уебсайта“), как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с тях. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни без Вашето съгласие. Обработването на личните Ви данни ще се осъществява винаги в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) („Регламента“), Закона за защита на личните данни, както и всеки друг приложим нормативен акт в сферата на защитата на личните данни.

 

 1. Информация за Администратора

Уебсайтът с интернет адрес www.kutiqta.online е собственост и се управлява от "Орден на Туле", фондация, регистрирана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Република България с ЕИК 207113390, със седалище и адрес на управление в Европейския съюз, ул. Юрий Венелин 18, ет.3, 5300 Габрово, Република България. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

 

 1. Лични данни

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез един или повече специфични признаци.

 

Личните данни, които са били подложени на псевдонимизация, но които могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, поради което също са защитени.

 

Анонимна информация, която не позволява да се идентифицира физическото лице, не подлежи на защита.

 

Лични данни за здравословното състояние са всички данни, свързани със здравословното състояние на субекта на данните, които разкриват информация за неговото физическо или психическото здравословно състояние в миналото, настоящето или бъдещето.

 

 1. Категории лични данни, които обработваме

Ние не събираме лични данни от Вас, освен ако Вие, Ваш законен представител или упълномощено от Вас лице не ни ги предостави доброволно. Ние използваме Вашите лични данни единствено, за да предоставим предлаганите в Уебсайта услуги, за реализиране на кампании и дарения или за да удостоверим конкретната самоличност при влизане в системата. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

 

За да можете да създадете профил в нашия Уебсайт и да използвате нашите услуги, включително за да можете да стартирате кампания („Кампания“), ние имаме нужда да събираме и обработваме определена информация за Вас. В зависимост от вида на използваните на Уебсайта услуги, това може да включва:

 

Регистрационна информация, която предоставяте при създаването на профил, като име, потребителско име, електронна поща, възраст, местоположение, пол и парола. Можете да коригирате или актуализирате тази информация през меню „Профил“ на Уебсайта. Във Вашия профил може да съхраняваме информация за направени от Вас коментари, публикации, Ваши Кампании и/или участия в Кампании, абонаменти;

Информация, необходима за стартиране на Кампания, като Вашите имена, имена на получател на средства, телефон, местоположение, изображения, данни за идентификация по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари (включително, при необходимост - копие на документ за самоличност), както и друга информация, нужна за целите на Кампанията. Ако не желаете или изберете да не ни предоставите част от поисканата информация, може да бъдем принудени да не публикуваме Кампанията, тъй като няма да можем да изпълним нашите договорни и законови задължения, включително задължения, произтичащи от приложимото законодателство в областта на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

Вие можете да ни предоставите информация, отнасяща се до трети лица, например когато стартирате Кампания от името на такива трети лица-бенефициери. В този случай, Вие носите отговорност да получите и потвърдите съгласието на тези трети лица техните данни да бъдат предоставени за обработка на Фондация „Орден на Туле“ и публикувани на Уебсайта за целите на Кампанията;

В определени случаи, Вие можете също така да ни предоставите специални категории лични данни по смисъла на Регламента (известни още като „чувствителни“ данни), отнасящи се до Вас и / или трети лица, като например данни за здравословно състояние (напр. снимки, данни от медицински епикризи, ТЕЛК решения за придобита инвалидност, амбулаторни листове, подробности за използвани медикаменти, терапии и помощни медицински уреди и препоръки за такива, оферти за препоръчително лечение, копие от решение за подпомагане / отказ от подпомагане от държавни социални фондове и други дарителски организации). Такива данни се предоставят от създатели на Кампании доброволно, с цел защита на обществения интерес, който изисква възможност за удостоверяване на действителната нужда на лицата, в чиято полза Кампаниите, подпомагани от Фондация „Орден на Туле“, се създават. Публикувайки тези данни, Вие ги правите обществено достояние по смисъла на чл. 9, § 2, буква „д“ от Регламента. Тези данни не се предоставят на трети лица, освен в случаите на необходимост от разгласяването на точно определени данни за целите на съответната Кампания. Данни, чието разгласяване не е строго необходимо за целите на Кампанията, а се обработват единствено за целите на удостоверяване от страна на Фондация „Орден на Туле“ на фактите около Кампанията, не се публикуват никъде и се ползват с повишена защита с оглед предприеманите спрямо тях технически и организационни мерки. Когато предоставяте данни за здравословно състояние, ние ще ги обработваме законосъобразно на някое от следните основания от Регламента - чл. 9, § 2, букви „а” (наличие на изрично съгласие на субекта на данните), „в” (защита на жизненоважните интереси на субекта на данните, в случаите на обективна невъзможност от негова страна да даде съгласието си, когато личните данни се предоставят от трети лица, близки на субекта на данни-бенефициер) или „д” (личните данни са направени обществено достояние от субекта на данните).

Фондация „Орден на Туле“ не събира или обработва съзнателно лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни за целите на идентифицирането на потребителите или данни за техния сексуалния живот или сексуалната им ориентация, поради което потребителите следва да не ни предоставят такава информация.

Информация за всички заявки или транзакции, които извършвате през Уебсайта при подкрепа на Кампания. Фондация „Орден на Туле“ си партнира с други компании за обработка на плащания, а платежната информация, която предоставяте, се събира и използва от тях в съответствие с техните политики за поверителност. Фондация „Орден на Туле“ няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с банкова карта, и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява, освен последните четири цифри от банковата Ви карта и датата й на изтичане, които са ни необходими съгласно изискванията на закона;

Ние можем да поискаме информация относно Вашия IBAN, за да Ви за да изплащаме набраните средства от Кампании.

Информация, която изпращате на или до Уебсайта под формата на коментари, приноси към дискусии или съобщения до други потребители. Когато подкрепяте Кампания, Вашето име, размерът на Вашето дарение и/или мотивационното Ви съобщение могат да бъдат публикувани в страницата на съответната Кампания, освен ако не изберете опцията да подкрепите Кампанията анонимно. Молим да бъдете внимателни и да подхождате с уважение към другите потребители, когато публикувате коментари или споделяте Вашите мотивационни съобщения. Ние си запазваме правото, но нямаме задължението, да преглеждаме и наблюдаваме подобни публикации или друго съдържание в нашия Уебсайт, както и да премахваме публикации или съдържание, които могат да се разглеждат като неподходящи или обидни.

Когато се свързвате с нас по някаква причина чрез електронна поща, функционалностите на Уебсайта или по телефон, може да обработим всякаква информация, която ни предоставите. Всички имейли, изпратени до нас, както и всички съобщения, получени чрез нашия онлайн формуляр за връзка, се записват и препращат до съответните ни служители, натоварени с обработването на заявката, като можем да ги запазим, за да подобрим нашите услуги и Уебсайт.

Можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в Уебсайта, като например съдържанието, което преглеждате или публикувате, колко често използвате нашите услуги и предпочитанията Ви в тази връзка.

Ние може да събираме и обработваме информация за Вашето устройство, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър - за целите на системна администрация, администриране на поръчки и подобряването на услугите ни. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, вижте правилата ни за "бисквитките" („Политика за бисквитките”).

Информация от други източници, като например наши партньори, специализирани компании, които предоставят информация за клиентите си с тяхно съгласие, в явен или анонимизиран вид (напр. компании за маркетингови, финансови институции, социални мрежи и др.), включително и информация за Вас, която е публично достъпна.

Ние се стремим да гарантираме безопасността и неприкосновеността на личния живот на децата онлайн, поради което съзнателно не събираме или обработваме лични данни на деца на възраст под 14 години, освен в случай че сме получили съгласие от страна на родителите.

 

 1. Принципите, въз основа на които обработваме личните Ви данни:

Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни - събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;

Принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;

Принцип на точност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;

Принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Личните Ви данни се обработват в регистър „Потребители“, поддържан от Фондация „Орден на Туле“.

 

 1. Какви са целите и основанията на обработването?

Ние зачитаме желанието Ви да използваме Вашите данни единствено по предназначението, за което са предоставени. В тази връзка ние събираме, използваме и обработваме информацията, описана по-горе, за следните цели:

 

Предоставяне на нашите услуги във Ваша полза и изпълнение на съответните ни договорни и преддоговорни задължения в тази връзка, което може да включва, при необходимост, следното:

 • регистриране и управление на профил на Уебсайта;
 • създаване на Кампания;
 • даряване за Кампания;
 • публикуване на коментари, съобщения, публикации или мотивационни съобщения на Уебсайта;
 • разрешаване на всякакви проблеми, свързани с поръчки, закупени стоки или направени дарения, включително, но не само, свързани с възстановяване на суми;
 • осъществяване на комуникация, включително по електронна поща, необходима във връзка с провеждането на Кампания, както и всякакво друго съдействие в тази връзка.

Осъществяването на гореописаната цел може да включва обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни, необходими за сключването и изпълнението на договор между Фондация „Орден на Туле“ и Вас. Освен това, за изпълнението на тази цел се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 

Личните Ви данни могат да бъдат обработвани за защита и прилагане на нашите легитимни интереси, както и такива на други потребители или трети лица, като тези цели могат да включват осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта, осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Вашето участие в Кампания, обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция, статистически и счетоводни цели, защита на информационната сигурност, разрешаване на спорове. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни. При осъществяване на дейности, базирани на легитимен интерес, винаги поставяме Вашите основни права и свободи на първо място и се стремим те да бъдат незасегнати.

Въз основа на Вашето изрично предварително съгласие, можем да използваме предоставените от Вас лични данни за да получавате съобщения с информация за нашата дейност, включително за да участвате доброволно в проучвания, информацията от които може да се използва за мониторинг или подобряване на работата на нашия Уебсайт, както и за подобряване на обслужването ни и на организираните от нас Кампании. В тази връзка, при наличие на съгласие от Ваша страна, можем да ви изпращаме съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно Кампании, подобни на тези, в които сте участвали. За целта, може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни. Обработването в такива случаи е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от вас за в бъдеще, като:

 • промените настройките във Вашия профил;
 • използвате връзка „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас;
 • се свържете с нас, използвайки данните за контакт по-долу.

Възможно е да има случаи, в които обработването на личните Ви данни е свързано с изпълнението на наши законови задължения, в това число изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Обработването може да бъде е необходимо, за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или на друго физическо лице, както и за изпълнението на задача от обществен интересили при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени в качеството ни на администратор на лични данни. Специална категория лични данни могат да бъдат обработвани законосъобразно, когато са направени обществено достояние от субекта на данните.

 1. Споделяне на лични данни с трети страни

Вашите лични данни се обработват от нашите служители за изпълнение на посочените по-горе цели. Освен това, можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване е необходимо за удовлетворяване на горепосочените цели, на следните категории получатели:

 

 • Подизпълнители и доставчици на услуги, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и за извършване на различни услуги, свързани с комуникация с Потребители и техническа поддръжка, доставчици на платежни/банкови услуги с цел осъществяване на плащания, счетоводни, данъчни и юридически консултанти, доставчици на маркетингови услуги, за реализиране на маркетингови дейности, за които сте предоставили съгласие, както и такива, свързани с пазарни изследвания.
 • Компетентни органи, институции и лица, които има правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.
 • Всички физически лица, които са бенефициери на Кампании в Фондация „Орден на Туле“, са обявени публично в Уебсайта – според конкретния случай с име, фамилия, имейл адрес, местоположение, номер за контакт, а според вида на конкретната Кампания и с друга предоставена от тях или упълномощени от тях лица информация, включително данни за здравословно състояние, което представлява целта на всяка Кампания и без което необходимите средства не биха могли да бъдат събрани.

Когато стартирате Кампания или публикувате публичен коментар или мотивационно съобщение, определена лична информация (напр. име, потребителско име, имейл адрес, местоположение, номер за контакт) става видима за други потребители или посетители на Уебсайта. Моля, имайте предвид, че всяка информация, която предоставяте на други потребители или споделяте като публична, винаги може да бъде споделена от тях с трети лица, така че публикуването следва да бъде по Ваша преценка и на Ваш риск.

Ние използваме Stripe за разплащане, извършване на анализи и други бизнес услуги. Stripe събира идентификационни данни за устройствата, които се свързват с неговите услуги. Stripe използва тази информация с цел да управлява и подобрява предоставяните ни услугите, в това число и за разкриване на измами. Можете да научите повече за Stripe и да се запознаете с неговата политика за поверителност на https://stripe.com/privacy. Ние гарантираме, че достъпът до Вашите лични данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на личните данни и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

 

Ние гарантираме, че достъпът до Вашите лични данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на личните данни и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

 

 1. В кои държави обработваме личните Ви данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни на територията на Република България.

 

В случай че Ваши лични данни биват предавани на доставчик на услуги, намиращи се извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ние предприемаме всички необходими стъпки, за да гарантираме сигурността на Вашите права и интереси, прилагайки поне една от следните предпазни мерки:

 

 • Предоставяне на личните Ви данни в държави, за които Европейската комисия е признала адекватно ниво на защита на личните данни.
 • Използване на доставчици, сертифицирани по силата на външна договореност, одобрена от съответния регулаторен орган.

 

Повече информация можете да намерите на уеб сайта на Европейската комисия. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени по-долу, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

 

 1. Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни при спазване на принципа ограничаване на срока за съхранение на лични данни до строг минимум. Редовно правим проверки, за да установим кога и кои лични данни следва да бъдат изтрити. Въпреки това, предвид факта че обработваме Вашите лични данни за различни цели, действителният период, за който ще се съхраняват личните данни, зависи от определени обстоятелства, включително от удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

 

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме:

 

 • Обема, естеството и чувствителността на личните данни.
 • Потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни.
 • Целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства.
 • Приложимите законови изисквания.

Ето някои примерни срокове на съхранение, които прилагаме:

Личните данни, които ни предоставяте при регистрация на Уебсайта, се съхраняват за целия период на поддържане на регистрацията в Уебсайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията, освен ако спрямо определени данни не се прилага по-дълъг срок по закон.

Данни, предоставени в хода на Кампании, се пазят докато съответната Кампания е активна и за срок до 5 години от нейното приключване, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

 

 1. Какви са правата Ви във връзка с обработването на Вашите лични данни?

Право на достъп и информация относно Вашите лични данни – Вие имате право да получите потвърждение от нас дали обработваме Ваши лични данни и ако да, имате право да поискате достъп до личните си данни, както и всяка налична информация за техния източник, включително копие от тях. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Фондация „Орден на Туле“ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране на всяка фактическа неточност или непълнота относно Вашите лични данни - в случай че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право да поискате от нас да ги коригираме без ненужно забавяне, директно през Вашия профил в Уебсайта или с отправяне на искане до Фондация „Орден на Туле“.

Право на изтриване – Вие имате право да поискате от нас да заличим Вашите лични данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Фондация „Орден на Туле“;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Моля, имайте предвид, че това искане няма да бъде удовлетворено, в случай че Фондация „Орден на Туле“ съхранява и обработва личните данни:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Фондация „Орден на Туле“ или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Фондация „Орден на Туле“ не изтрива данните, за които има законово задължение да ги съхранява, включително за защита по повод отправени срещу фондацията съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право да поискате ограничаване на обработването – имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни при определените по-долу обстоятелства:

 • оспорвате верността на данните, за срок, в който трябва да проверим верността им;
 • обработването на данните е без правно основание, но Вие не искате тяхното изтриване, а вместо това искате ограничаване на обработването им;
 • имате нужда от личните данни за установяване, упражняване или защита на правни претенции, а личните данни вече не са ни необходими за определената цел на обработване;
 • подали сте възражение срещу обработването на лични данни, в очакване на проверка дали основанията ни за обработване са законни.

Право да оттеглите съгласието си – aко обработката на Вашите лични данни се основава на предоставено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите такова съгласие по всяко време (като това няма да повлияе върху обработката въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето му), като се свържете с нас чрез искане в свободен текст изпратено по имейл на адрес:support@kutiqta.online Фондация „Орден на Туле“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни – можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това. По- конкретно, можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по начините, посочени в настоящата Политика;

Право на преносимост на данни – ако Вашите лични данни се обработват по автоматизиран начин, въз основа на вашето съгласие или за изпълнение на нашите договорни отношения, Вие имате право да поискате от нас да Ви предоставим личните Ви данни във формат, който може да се чете от машината, за предаване на друг администратор на данни;

Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – Ако считате, че нарушаваме правата Ви или приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни, като данните за контакт с КЗЛД са посочени по-долу.

Ние не обработваме лични данни за автоматизирано вземане на решения и профилиране.

 

Моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-долу данни за контакт, за да подадете искане във връзка с гореописаните права. Ние ще положим разумни усилия, за да отговорим на искането Ви в рамките на 30 дни от неговото получаване. Ако не можем да удовлетворим молбата Ви в рамките на 30-дневния период, ще Ви уведомим своевременно за причината и очаквания срок. Възможно е да имаме по-силно правно основание за обработване на личните Ви данни, или да се прилага законово изключение. Ако отхвърлим молбата Ви, ще Ви дадем информация за причината.

 

Моля, имайте предвид, че можете да по всяко време да промените настройките на профила си, ако не желаете да получавате определена информация от нас, или ако искате да изтриете профила си. Можете да упражнявате това право по всяко време, като се свържете с нас на support@kutiqta.online

 

 1. Как гарантираме сигурността на личните ви данни?

Ние гарантираме пълна конфиденциалност на личните Ви данни. Личната информация на всеки потребител няма да бъде публикувана никъде, освен ако той не е разрешил или поискал това. Като администратор на личните Ви данни, ние сме имплементирали технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на обработваните от нас лични данни. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите действия ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, поддържаме планове за реакция при инциденти, в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от това. Ако смятате, че потребителско Ви име или парола са компрометирани, можете да промените паролата си по всяко време чрез Уебсайта, както и да се свържете незабавно с нашия отдел за обслужване на клиенти.

 

Уебсайтът ни може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и ние не носим никаква отговорност за тях.

 

Ние не носим отговорност за защитата на всички лични данни, които Вие споделяте с трета страна въз основа на свързана с Вашия профил връзка, която сте оторизирали.

 

 1. Как да се свържете с нас, ако имате въпроси във връзка с личните Ви данни?

Ние сме назначили длъжностно лице по защита на данните (DPO), което отговаря за надзора по спазването законодателството за защита на личните данни, както и за въпросите, свързани с настоящата Политика. Ако имате каквито и да е въпроси във връзка с настоящата Политика, включително искания за упражняване на законните Ви права относно личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас и нашето DPO на: support@kutiqta.online

 

Ако не сте удовлетворени от начина, по който сме отговорили на Вашата жалба във връзка със защитата на лични данни, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с надзорния орган по следния начин:

 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

 

Телефон: +359 2 91-53-518

 

Или на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Република България, Европейски съюз

 

 1. Промени в Политиката

Настоящата Политика е последно обновена на 04.03.2023г. Ние можем да я променяме, за да бъде актуална спрямо действащото законодателство или нашите политики за поверителност. Ние ще публикуваме всички промени на тази страница и Ви насърчаваме да я следите редовно, за да бъдете информирани. Ако извършим промени, които съществено засягат правата Ви относно защитата на лични данни, ще Ви предоставим допълнително известие. Ако не сте съгласни с промени в тази Политика, трябва да преустановите използването на Уебсайта.