Условия за ползване

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Фондация „Орден на Туле“, собственик на сайта www.kutiqta.online , наричана по-долу за краткост „Платформата“, „нас“, „ние“, „сайта“ или „Фондацията” и Ползвателите й, наричани по-долу „Бенефициенти“, „Дарители“, „Вие“, „Вас“ или „Инициатори“, “Бенефициери“ във връзка с предоставяните от нас възможности за използване на Платформата за набиране на финансови средства за благотворителни кампании.

Моля прочетете внимателно условията за ползване на „Платформата“, защото те представляват договор между Вас и Платформата и вие като страна се съгласявате с тях, използвайки я. Вие като дарител, получател на дарения или ползвател на Платформата под каквато и да е форма, се съгласявате с условията описани по-долу. В случай, че не сте съгласни с условията, моля не използвайте „Платформата“.

 1. Дефиниции
 • Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което използва „Платформата“. Потребителят може да бъде Дарител, Бенефициент на дарението или Инициатор на кампанията/каузата.
 • Дарител – всяко физическо или юридическо лице, което прави финансово дарение чрез „Платформата“. Дарителят може да дарява чрез платформата неограничен брой пъти и средства. Може да коментира, споделя кампаниите.
 • Дарение – парично благо, което се предава на Бенефициента или Инициатора на кампанията, чрез Платформата.
 • Бенефициент на дарението – получател на дарението. Бенефициентът на дарението може да бъде физическо или юридическо лице. Ако бенефициентът е и инициатор на кампанията/каузата, той може да актуализира и спира кампанията по всяко време, както и да изисква разплащания с вече набрана сума.
 • Инициатор на кампанията/каузата – физическо или юридическо лице, което стартира кампанията/кампаниите. Инициаторът може да стартира финансова кампания в Платформата. Инициаторът може да редактира, спира кампанията по всяко време, както и да изисква разплащания с вече набрана сума. Одобрението от Бенефициента към Инициатора да стартира кампания за него е изцяло отговорност на Инициатора и Платформата не носи отговорност.
 • Кампания – създаден в „Платформата“ проект или кауза, с цел събиране на финансово дарение.
 • Платформа – сайтът https://konline/ и неговите мобилни приложения.

 

 1. Информация за платформата
 • Фондация „Орден на Туле“ е ЮЛНЦ, определено за извършване на дейност в обществена полза, със следните данни: ЕИК 207113390, седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул.“Юрий Венелин“ 18, ет.3;
 • Платформата служи за събиране на средства от създадени финансови благотворителни кампании от Инициатори и Бенефициенти.
 • При създаване на кампании в Платформата, Инициаторите и Бенефициентите качват съдържание – текстове, снимки и видеоматериали, за чиято достоверност Фондацията не носи отговорност, както и по повод наличието или нарушаването на права на трети лица. Отговорността е изцяло на Инициаторите и Бенефициентите.

 

 1. Условия за ползване на Платформата
 • Платформата може да се използва само от лица над 18 години, като при необходимост имаме право да поискаме от Вас документ, с който да докажете това.
 • В качеството си на Инициатор или Бенефициент, Вие можете да използвате Платформата само след регистрация. При регистрацията ще бъде необходимо да посочите Вашите имена, имейл адрес и телефон за връзка.
 • В качеството си на Дарител ще можете да използвате Платформата с или без регистрация – изцяло по Ваше желание, като единственото задължително за посочване е Вашият имейл адрес. Всеки Дарител по време на дарение, въвеждайки имейл адреса си, се съгласява на него да получава разписка за направеното дарение, периодична информация по кампанията, за която е дарил, както и да бъде известяван за нови/спешни кампании или новини, свързани с Платформата.
 • За вход в Платформата на регистрирани потребители, ще трябва да въведете имейл и парола.
 • В случай, че Потребител публикува неверни или неистински данни или извърши действия, които са в разрез с правилата на Платформата, последната си запазва правото да ограничи или отнеме правата на първия.
 • Като ползвател на Платформата, Вие се задължавате да: я използвате по предназначението й, в съответствие с действащото законодателство на Република България; да я използвате в съответствие с условията на избраната от Вас платежна система (Stripe и Условията на Общинска банка АД);
 • Платформата служи за връзка между Потребителите, като тя не отговаря за достоверността на съдържанието, което последните качват. В този смисъл тя (Платформата) няма да бъде участник при възникнали спорове между Потребители. Потребителите използват Платформата на своя отговорност и се съгласяват, че Платформата не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на използването й.
 • Платформата запазва правото си в случай на нужда (повреда, ъпдейт, поддръжка или др.), временно да преустанови частично или изцяло предоставянето на достъпа в нея.
 • В случай, че Платформата не е достъпна в определен момент, поради някое от горепосочените събития, тя не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, както и за пропуснати ползи от Инициаторите или Бенефициентите.
 • Платформата запазва правото си по своя преценка да откаже достъп до използването й от даден Потребител, без да е длъжна да пояснява причините за това.

 

 1. Права и задължения на Платформата:

 

 • Платформата има право:
 • Да извършва проверка на Вас и данните, които сте декларирали, като ползвател на Платформата
 • Да ограничи или отнеме правата на Потребител, който публикува неверни или неистински данни или извърши действия, които са в разрез с правилата на Платформата
 • Да откаже временен или постоянен достъп до използването й от даден Потребител, в случай че има съмнение за недобросъвестност или нарушение на настоящите условия
 • Да премахва Кампании, чието съдържание е в противовес с морала и добрите нрави; което противоречи на закона; което е обидно или би накърнило достойнството на трето лице.
 • Платформата няма ангажимент, относно данъчните аспекти и размера им, свързан с даренията от и на Ползвателите. Информираността по този въпрос е изцяло за сметка на последните.
 • Платформата няма ангажимент да проверява наличието на авторски права на информацията, която публикуват Ползвателите. Отговорността за това е изцяло тяхна, респективно претенции от трети страни могат да бъдат насочвани единствено към създателя на съответната публикация.
 • Инициаторите/Бенефициентите разбират и се съгласяват, че качвайки в Платформата информацията за каузата си, то всички материали по нея – текстове, снимки, видео и др. стават публични. В този смисъл тази информация би могла да бъде разпространявана от трети лица по всички възможни начини, с оглед популяризирането на кампанията.
 • Платформата не носи отговорност в случай на липса на достъп до нея и работа свързана с нея, поради независещи от нея причини и обстоятелства извън нейния контрол. Това са случаи на непреодолима сила, проблеми с Интернет, форсмажорни обстоятелства.
 • Платформата не носи отговорност за интернет-свързаността на Потребителите и възможните проблеми, произлизайки от тази свързаност.
 • Платформата запазва правото си в случай на съмнение за злоупотреба/неистинност на публикувана кампания, по всяко време да затвори тази кампания, като върне набраните средства на Дарителите, съгласно Условията на Stripe. Платформата връща дарените средства към сметките на Дарителите със спадната транзакционна такса, съгласно Общите условия на Stripe.
 • Платформата се задължава:
 • Да оказва съдействие на Ползвателите й за използването й
 • Да подпомага Бенефициентите/Инициаторите при създаването на кампании, като ги съветва относно съдържанието им. С цел по-ясно и разбираемо съдържание, Платформата може да Ви даде насоки за корекции.
 • в случай, че за дадена кампания бъде установена злоупотреба при изразходване на събраните от Дарителите средства, да уведоми последните, както и да подаде сигнал към съответните органи.
 • Да разплаща коректно събраните дарения към Бенефициентите/Инициаторите на всяка конкретна кампания.
 • Платформата не носи отговорност, ако след разплащане от нейна страна, Бенефициентите/Инициаторите проявят некоректност или злоупотреба със средствата. В случай че се установи подобен акт, Платформата ще уведоми за това Дарителите, които са дали средства по конкретната кампания. Също така в тази хипотеза Платформата има право да поиска от Бенефициентите/Инициаторите да възстановят платената им сума, както и да подаде сигнал към съответните органи.
 • Ангажимент на Платформата е при стартиране на кампания от Инициатор/Бенефициент, да разглежда приложените документи и текстове и при съмнение в достоверността им да отказва публикуване на кампанията. След приключване на кампанията и разплащане на средствата, Платформата се задължава да проследи развитието на каузата.

 

 1. Права и задължения на Дарителите
 • Дарителите имат право да направят дарение официално или анонимно. При официалното дарение в графа „Дарители“ в съответната кампания, ще бъдат изписани имената му /ако са въведени/, както и текст, в случай че дарителя иска да остави такъв. При анонимното дарение в графа „Дарители“ в съответната кампания ще излиза съответно надпис „Анонимен дарител“.
 • Анонимността не се прилага спрямо Платформата, тъй като тя (Платформата) следва винаги да може да установи произхода на всяко дарение. При проверка от държавни институции, Платформата ще трябва да може да предостави достъп до списък с дарителите по съответна кампания. Във всички останали случаи анонимността е гарантирана.
 • Дарителите се съгласяват, че в случай, че дадена кампания не се осъществи поради основателни причини (напр. смърт), средствата които са събрани по нея ще бъдат разпределени по друга кампания в Платформата, посочена от Инициатора/Бенефициента или ако има обективна невъзможност за това (кампания без Инициатор, само с Бенефициент, и в случай на смърт на самия Бенефицинет) – по кампания по преценка на Платформата. В тези случаи дарените суми не се връщат на Дарителите.
 • Дарителите се съгласяват, че в случай, че Инициатор/Бенефициент не потърси набраните средства по създадената от него кампания в рамките на 12 месеца, то Платформата запазва правото си да ги пренасочи по кампания по нейн избор. Преди пренасочването на средствата Платформата ще се свърже по телефон и имейл (които са въведени при регистрацията) с Инициатора/Бенефициента, за да го подкани да използва средствата.
 1. Управление на кампании
 • Създаването на кампании в Платформата е напълно безплатно за Инициаторите/Бенефициентите.
 • За да създадете кампания, следва да изпратите запитване до kutiqta.online
 • С ползването на сайта Потребителите потвърждават, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се съгласяват да ги спазват.
 • За стартиране на кампания Платформата изисква да качите пълна информация за каузата и бенефициента на даренията. Тази информация трябва да е пълна, точна, незаблуждаваща и недвусмислена. При изискване на допълнителни документи от Платформата сте длъжни да ги предоставите за потвърждаване на кампанията и избягване на злоупотреби. Отговорността за предоставената информация и документи е изцяло на Бенефициента/Инициатора. Кампанията трябва да е ясна – трябва да са описани всички нужни придружаващи документи, за да става ясно на дарителите и потребителите. Трябва да е назована точна целева сума, която да бъде доказана с подходящ документ – оферта или друго подобно, в зависимост от случая. Официалният начин за комуникация между Екипа на Платформата и Инициатора/Бенефициента са въведените при регистрация телефон и имейл адрес, както и администраторски панел.
 • Всяка създадена кампания ще бъде разгледана от екипа на Платформата и при нужда ще бъдат изисквани още документи, текстова част или друг вид пояснения.
 • Като Инициатор/Бенефициент, Вие сте длъжни да информирате Платформата и Дарителите своевременно за настъпили нови обстоятелства, свързани с кампанията, която сте създали, чрез секция „Новини“ в Администраторския панел.

 

 1. Отчетност
 • Като Инициатор/Бенефициент, Вие сте длъжни да предоставяте точен отчет за изразходваните средства като предоставите на Платформата необходимите документи, които ние ще публикуваме в кампанията.
 • Инициаторът/Бенефициентът се задължава да представи отчет на Фондацията и опис на направените разходи с получените дарения, в срок от 1 /един/ месец след изплащане на събраната сума, включително платежни нареждания, фактури с касови плащания, документи за транспортни разходи, куриерски услуги, свързани с изпълнението на кампанията и др. Те трябва да бъдат прикачени в имейл до Платформата.
 • Отчетът е допустимо да бъде под формата на обяснение за постигнатото с получените дарения, опис на документите за разход и други по преценка – снимки, видео, медийни публикации. Нужната информация се изпраща по имейл на Фондацията.
 • За максимална сигурност, че средствата на Дарителите ще се изразходят по предназначение, всички дарения постъпват в банковата сметка на Фондацията. Тя от своя страна има ангажимента да разплати съответните суми по кампании на Бенефициентите/Инициаторите, след приспадане на банковите и транзакционни такси.
 • Платформата гарантира прозрачност и отчетност на провежданите кампании, като всички отчети ще бъдат публикувани в сайта https://konline/“ от Платформата.

 1. Разплащане и такси
 • Платформата използва следните методи за разплащане: дебитни/кредитни карти.
 • От реално постъпилите суми Платформата удържа 6% от всяко дарение с цел поддръжка на сайта, сигурност, заплати на служители и други необходими разходи, чрез които се осъществява дейността на сайта. Фондацията получава направените дарения с удържани от оператора на плащането разходи за превод, които зависят от вида на използваната самият оператор. Фондацията не формира печалба от управлението на тази дарителска услуга.
 • При плащания с Stripe таксите са съгласно условията за ползване на Stripe и на Общинска банка АД.
 • Изплащането на набраните финансови средства в Платформата става в рамките на 48 часа след пусната заявка в до сайта чрез имейл.

 

За кампании за лечение, медицина и рехабилитация:

 • по дарителска сметка – след предоставяне на договор за откриване на дарителска сметка;
 • по фактура към трета страна, където ясно е описано какво се заплаща. Вие се съгласявате, че могат да бъдат заплатени следните видове разходи: лечение и рехабилитация, изследвания и лекарства, транспорт, хотел, преводачески услуги.

Условия за изплащане на разходи по лична сметка:

– тези разходи не е можело да бъдат заплатени по предварително издадена проформа фактура към трета страна и вече сте ги заплатили.

– тези разходи са генерирани след като вече сте имали кампания в платформата. Разходи направени преди това не подлежат на заплащане.

– разходи по лична сметка се покриват в размер до 5000 лева.

– разходи, които не е можело да бъдат предварително заплатени по проформа са: храна (без алкохол и цигари), хотел/квартира, пътни разходи (гориво,автобус,самолетен билет), визи, лекарства, протези, ортези, болнично оборудване и други релевантни на кампанията ви разходи.

За кампании от всички останали категории – по сметка предоставена от Инициатора/Бенефициента.

 • Инициаторите/Бенефициентите могат да усвояват на части събраната сума по кампанията им, като за целта заявяват желаната от тях сума с изчерпателно обяснение и приложен документ (напр. фактура) за какво ще бъде изразходена. Платформата запазва правото си да потвърди, откаже или одобри частично разхода.
 • В случай, че целта на кампанията не бъде постигната или събраната сума надхвърли предварително посочената целева сума, събраните средства ще бъдат разпределени в посочени от Инициатора/Бенефициента кампании, които са част от платформата.
 • При изплащане на набрана сума по кампания, транзакционната такса е за сметка на Инициатора/Бенефициента и се спада от общата сума по кампанията.
 • С оглед гарантиране на яснота и прозрачност, при плащане по фактура, тя ще се вижда в страницата на Кампанията, а при изплащане на разходи по дарителска сметка, ще пише, че е по нея.
 • За дарения на стойност над 30 000 лева Фондацията изисква допълнителни документи съгласно ЗМИП .

 

 1. Общи разпоредби
 • С използването на Платформата, Ползвателите потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия и съдържанието им в цялост.
 • Платформата запазва правото си да променя настоящите Общи условия по всяко време и неограничен брой пъти, с което Ползвателите се съгласяват. За действащи се приемат последно публикуваните такива.
 • Ангажимент на Ползвателите е да се информират и да следят за промени в Общите условия, за които промени ще бъдат уведомявани всички регистрирани Ползватели, чрез имейл адресите, които са посочили при регистрацията. В случай на несъгласие с новите Общи условия, Ползвателите могат по всяко време да преустановят използването на Платформата, като за целта са длъжни да уведомят Платформата в 7-дневен срок от получаването на известието по имейл.
 • Нищожността на някоя точка от настоящите Общи условия не води до нищожност на друга точка или на Общите условия, като цяло.
 • За всички въпроси и казуси, неспоменати в настоящите Общи условия, следва да се прилага приложимото българско действащо законодателство.
 • При възникнали спорове, по които е невъзможно да се намери консенсус между засегнатите страни в духа на добрия тон, ще се приложи българско действащо законодателство и спорът ще бъде отнесен в компетентния съд.